COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

სამართლებრივი გარემოს გაძლიერება

PROLoG ხელს უწყობს სამართლებრივი და პოლიტიკური გარემოს განვითარებას, რაც უზრუნველყოფს  უფრო დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნას, საქართველოს მოქალაქეებისთვის შესაბამისი სამართლებრივი გარანტიების დაცვის გაზრდას და გაძლიერებას, საქართველოს მიერ საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ადამიანის უფლებათა მიმართულებით, ქალისა და უმცირესობების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას ძირითადი მართლმსაჯულების სისტემის კანონმდებლობის რეფორმის განხორციელების გზით.

PROLoG, მისი საქმიანობის ფარგლებში, ახორციელებს მართლმსაჯულების სისტემის კანონმდებლობის რეფორმას, მოსამართლეთა გამოცდების, შერჩევისა და დანიშვნის, ასევე მოსამართლეთა დაწინაურებისა თუ დისციპლინური პასუხისმგებლობის მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პროცედურების ჩათვლით. PROLoG ასევე მხარს უჭერს ადამიანის უფლებათა კანონმდებლობის რეფორმას და ეხმარება ადამიანის უფლებათა საბჭოს და მის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელებაში. ამასთანავე,  PROLoG ცდილობს ხელი შეუწყოს ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის განვითარებას, რათა უზრუნველყოს ძირითადი საერთაშორისო და რეგიონალური ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტების დაცულობა ქართულ სამართლებრივ სისტემაში. PROLoG ასევე ხელს უწყობს ბიზნესსამართლის რეფორმას ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების მიზნით, რაც ასევე მოიცავს ქართული სამართლებრივი სისტემის კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას ევროპის ნორმებთან ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პირობების შესრულებაში და დავების  ალტერნატიული გზით გადაწყვეტის  კანონმდებლობის გაუმჯობესებაში. ამას გარდა, PROLoG ხელს უწყობს სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მხარი დაუჭირონ სასამართლოს ადმინისტრაციულ რეფორმას, უფლებას მართლმსაჯულების განხორციელებაზე კანონის საფუძველზე (due process) და  მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობას ქალებისა და უმცირესობათა ჯგუფებისათვის.


USAID
Top of Page