COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

video training

06 მაისი 2011 video training

სემინარს უძღვებოდა ახალი საგადასახადო კოდექსის ერთ-ერთი ავტორი ბ-ნ. ირაკლი სირაძე. სემინარში მონაწილე მოსამართლეები წარმოადგენდნენ საქართველოს სასამართლო სისტემის სამივე ინსტანციას: საქართველოს უზენაეს სასამართლოს, თბილისის სააპელაციო და საქალაქო სასამართლოებს:

 1. ზოგადი ნაწილი -შესავალი
 2. საქართველოს საგადასახადო სისტემა
 3. საგადასახადო კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები
 4. გადასახადის გადამხდელი და საგადასახადო აგენტი
 5. გადასახადის გადამხდელის ინფორმირება და სამართლებრივი დაცვა
 6. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება
 7. საგადასახადო ანგარიშგება
 8. ცალკეულ შემთხვევებში დაბეგვრის ობიექტისა და საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა
 9. ზოგადი ნაწილი - თემატური სიახლეები
 10. საგადასახადო ომბუცმენის ინსტიტუტი
 11. საჯარო გადაწყვეტილება
 12. წინასწარი გადაწყვეტილება
 13. საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებების გაერთიანება
 14. პირადი საგადასახადო აგენტი
 15. სპეციალური სავაჭრო ზონა
 16. საშემოსავლო და მოგების გადასახადი
 17. მიკრო ბიზნესი
 18. მცირე ბიზნესი
 19. ერთობლივი შემოსავალი
 20. ხარჯების გამოქვითვა
 21. შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
 22. სუსტი კაპიტალიზაცია
 23. გარიგების შეფასება
 24. დამატებითი ღირებულების გადასახადი (დღგ)
 25. დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია
 26. დასაბეგრი ოპერაცია, ოპერაციის თანხა და დრო
 27. დღგ-სგან განთავისუფლება
 28. დაბეგვრის სპეციალური წესი
 29. დღგ-ს ჩათვლები
 30. სპეციალური წესები
 31. აქციზი
 32. ქონების გადასახადი
 33. საქართველოს ეკონომიკურ ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილება
 34. საგადასახადო ადმინისტრირება
 35. საგადასახადო სამართალდარღვევა
 36. გასაჩივრება და ვადები
ამ მასალის მომზადება ამერიკელი ხალხის გულისხმიერების შედეგად, USAID-ის დახმარებით გახდა შესაძლებელი. მასალა არ გამოხატავს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.
© 2011 ისტ-უესტ მენეჯმენტ ინსტიტუტ, ინკ. ყველა უფლება დაცულია.

This material was developed by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The views expressed in this material do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.
© 2011Tbilisi East-West Management Institute, Inc. (EWMI). All rights reserved.

USAID
Top of Page