Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს EMC-s საქართველოში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად

27 მაისი 2020 USAID/PROLoG მხარს უჭერს EMC-s საქართველოში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად

მაისში USAID/PROLoG -მა მხარი დაუჭირა EMC-ს ახალ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ადმინისტრაციული და სხვა სახის ბარიერების გამოვლენის და მათი დაძლევისათვის რეკომენდაციების შეთავაზების გზით. EMC შეიმუშავებს მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს ყველა ტრუქტურული და არსობრივი ფაქტორის შესასწავლად, რომლებიც ხელს უშლიან ინდივიდებს სასამართლოში საქმის წარდგენაში. EMC დაეყრდნობა მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ მათ მიერ ადრე განხორციელებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგებს და გაამდიდრებს მათ თვისებრივი კვლევითაც. ამ კვევის ობიექტები იქნებიან სასამართლოს მომხმარებლები და ასევე ის მოქალაქეებიც, რომელთაც ჰქონიათ სამართლებრივი საჭიროება, მაგრამ არ მიეცათ მართლმსაჯულების სისტემის ინსტიტუტებისათვის მიმართვის შესაძლებლობა. კვლევა შეეხება იურიდიული მომსახურების ხელმისაწვდომობას, ფინანსურ და გეოგრაფიულ, სოციალურ და კულტურულ ბარიერებს, ასევე ინსტიტუციურ და საკანონმდებლო შეზღუდვებს. კვევის შედეგებზე დაყრდნობით EMC შეიმუშავებს  რეკომენდაციებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისათვის და განახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისათვის.

USAID
Top of Page