შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG აგრძელებს ადვოკატთა განგრძობადი იურიდიული განათლების მხარდაჭერას

07 ნოემბერი 2018 საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენერი ალექსანდრე წულაძე საუბრობს სამართლებრივი მართლწერის მნიშვნელობაზე

USAID/PROLoG აგრძელებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერას განავითარონ ადამიანის უფლებათა ტრენინგების კურიკულუმი და განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამა.  PROLoG-ის მონაწილეობით განგრძობადი იურიდული განათლების პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ოთხი ახალი კურსი: 

ა) სამართლიანი სასამართლო განხილვის როლი საკუთრების უფლების დაცვაში; 

ბ) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სისხლის სამართლის საქმეებზე; 

გ) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე; 

დ) სამართლებრივი მართლწერა.

PROLoG-მა ასოციაციასთან ერთად აღნიშნულ თემებზე ჩაატარა  ტრენერთა ტრენინგი, რის შედეგადაც ადვოკატთა ასოციაციას ყავს ტრენერთა გუნდი, რომელიც პერიოდულად გამართავს ტრენინგებს ზემოაღნიშნულ თემებზე ასოციაციის წევრი ადვოკატებისთვის. სექტემბერ-ოქტომბრის თვეში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დაახლოებით 440-მდე ადვოკატმა გაიარა ტრენინგი, და ნოემბრის თვეში კიდევ 8 ტრენინგის ორგანიზება იგეგმება. 

USAID
Top of Page