შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა

ხანგრძლივობა:  05.22.2017 – 11.21.2018

თანხის ოდენობა: $85,972

პროექტის აღწერა: პროექტი უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლების დაცვას, სამართლებრივ დახმარებასა და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობებისა და იმ პირებისთვის, რომლებიც განიცდიან რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას, ამ მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზს და  სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით დისკრიმინაციული პრაქტიკისა და კანონმდებლობის შეცვლას. პროექტი მიზნად ისახავს ისეთი პრობლემების გადაწყვეტას, როგორიცაა, არა-დომინანტური რელიგიური ჯგუფების საკუთრებასთან დაკავშირებით შექმნილი ბარიერები, მათ შორის, ახალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობა, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ქონების რესტიტუცია, რელიგიური ჯგუფების მიერ სახელმწიფო ქონების შეძენა, საგადასახადო უთანასწორობა, საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული დისკრიმინაციული პრაქტიკა, ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია საარჩევნო პროცესში, რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაცია, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ბინადრობის ნებართვის მიღება. პროექტი ითვალისწინებს რეგულარულ მონიტორინგსა და საველე სამუშაოებს თბილისში, აჭარასა და ქვემო ქართლში. TDI იურიდიულ კონსულტაციებს და სასამართლო წარმომადგენლობას გაუწევს ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებსა და პირებს, რომლებიც განიცდიან რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას. ქვემო ქართლში TDI-ს პარტნიორია ორგანიზაცია საქართველოს აზერბაიჯანელ ახალგაზრდათა კავშირი.

USAID
Top of Page