შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC) - სტრატეგიული სამართალწარმოება და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ქალებისთვის შრომით ურთიერთობებში სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად

ხანგრძლივობა:   08.01.2017 – 07.31.2019

თანხის ოდენობა: $94,090

პროექტის აღწერა: პროექტი უზრუნველყოფს ქალთა და ეთნიკურ, რელიგიურ, სექსუალურ უმცირესობათა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრის გზით. პროექტი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ქალების მიმართ უთანასწორო მოპყრობა სამსახურში წინა-სახელშეკრულებო ეტაპსა და დასაქმების პერიოდში, დეკრეტული შვებულების შემდგომი შრომის ხელშეკრულების დაუსაბუთებლად შეწყვეტა, მოკლევადიანი (3 თვემდე) მომსახურების ხელშეკრულების გამოყენება გრძელვადიანი ხელშეკრულების დადებისგან თავიდან არიდების მიზნით და სექსუალური შევიწროვება სამუშაო ადგილებზე. პროექტი ასევე შეისწავლის "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის იმპლემენტაციას ქალთა და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების უფლებების თვალსაზრისით. პროექტი მოიცავს ქალთა შრომითი უფლებებისა და დისკრიმინაციის საკითხებზე თორმეტი ტრენინგის ჩატარებას თბილისში, ლაგოდეხში, გურჯაანში, სენაკში, ფოთში, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში, გორში, დუშეთში, ყაზბეგში, ონში, ლენტეხში, მესტიაში, რუსთავში, ხელვაჩაურსა და ახალციხეში.

USAID
Top of Page