შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (TI) - პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვეპროექტი

ხანგრძლივობა: 05.25.2015 – 03.31.2020

თანხის ოდენობა: $1,352,200

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა და სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ეწევა ადვოკატირებას სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც არიან გაწევრიანებული  კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა წარმოადგენს მოსაზრებებს საკანონმდებლო ინიციატივებზე შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან და საპარლამენტო კომიტეტებთან, აკვირდება შესაბამისი კანონებისა და რეგულაციების განხორციელებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად ეწევა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგს და დაკვირვების შედეგად შეიმუშავებს და აქვეყნებს რეკომენდაციებს საბჭოს საქმიანობის გასაუმჯობესებლად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ასევე შეისწავლის საბჭოს წევრების ქონებრივ დეკლარაციებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის იურიდიული დახმარების ცენტრები თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში იურიდიულ დახმარებას უწევენ მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს. იურიდიულ დახმარების გაწევისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა იყენებს სტრატეგიული სამართალწარმოების მიდგომას, რომლის მიზანია კანონებში, რეგულაციებში და მათ აღსრულებაში ცვლილებების შეტანა. მობილური კლინიკების საშუალებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა კონსულტაციებს უწევს ცენტრიდან დაშორებული დასახლებების მოსახლეობას. იურიდიული დახმარების ძირითადი თემებია საკუთრების საკითხები და სამსახურიდან უკანონო გათავისუფლებები.

USAID
Top of Page