შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) - მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაძლიერება დისკრიმინირებული რელიგიური თემებისთვის

ხანგრძლივობა:  08.01.2017 – 01.31.2019

თანხის ოდენობა: $115,344

პროექტის აღწერა: პროექტი უზრუნველყოფს რელიგიური, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას ისეთ პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორიც არის არადომინანტი რელიგიური ჯგუფებისთვის რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა, რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული საკულტო ნაგებობების რესტიტუციის არარსებობა, საკულტო ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული პრაქტიკა,  აზერბაიჯანული ეთნოსის წარმომადგენელი აქტივისტების მიმართ სახელმწიფოს კონტროლის პოლიტიკა, აზერბაიჯანული თემის დაბალი პოლიტიკური წარმომადგენლობისა და ინტეგრაციის პრობლემა, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მუშაობის გაუმჭვირვალობა, ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმისა და დისკრიმინაციის შემთხვევები საჯარო სკოლებში, სიძულვილით მოტივირებულები დანაშაულების პრობლემა, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა LGBT საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოს არაეფექტური რეაგირება სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე. პროექტი ითვალისწინებს იურიდიულ კონსულტაციებს და სასამართლო წარმომადგენლობას რელიგიური, ეთნიკური და სექსუალური უმცირესობებისათვის თბილისში, ქვემო-ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და გურიაში. EMC-ის პროექტი მოიცავს ტრენინგებსა და საინფორმაციო შეხვედრებს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების, მედიისა და რელიგიური ლიდერების წარმომადგენლებისთვის, რელიგიური თავისუფლებისა და დისკრიმინაციის საკითხებზე.

USAID
Top of Page