COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო (TI) - პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვეპროექტი

ხანგრძლივობა05.25.2015 – 06.30.2021

თანხის ოდენობა$1,479,636

პროექტის მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვის ხელშეწყობა და სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ეწევა ადვოკატირებას სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც არიან გაწევრიანებული  კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა წარმოადგენს მოსაზრებებს საკანონმდებლო ინიციატივებზე შესაბამის სამთავრობო უწყებებთან და საპარლამენტო კომიტეტებთან, აკვირდება შესაბამისი კანონებისა და რეგულაციების განხორციელებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად ეწევა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგს და დაკვირვების შედეგად შეიმუშავებს და აქვეყნებს რეკომენდაციებს საბჭოს საქმიანობის გასაუმჯობესებლად. საერთაშორისო გამჭვირვალობა ასევე შეისწავლის საბჭოს წევრების ქონებრივ დეკლარაციებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის იურიდიული დახმარების ცენტრები თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში იურიდიულ დახმარებას უწევენ მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს. იურიდიულ დახმარების გაწევისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა იყენებს სტრატეგიული სამართალწარმოების მიდგომას, რომლის მიზანია კანონებში, რეგულაციებში და მათ აღსრულებაში ცვლილებების შეტანა. მობილური კლინიკების საშუალებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა კონსულტაციებს უწევს ცენტრიდან დაშორებული დასახლებების მოსახლეობას. იურიდიული დახმარების ძირითადი თემებია საკუთრების საკითხები და სამსახურიდან უკანონო გათავისუფლებები.

USAID
Top of Page