COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით

ხანგრძლივობა 04.01.2020 – 08.16.2021

თანხის ოდენობა: $45,728.50  

პროექტის აღწერაპროექტი მიზნად ისახავს რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევას. TDI ადვოკატირებას გაუწევს რელიგიისა და რწმენის თავისუფლებას და დაიცავს დისკრიმინაციის მსხვერპლი რელიგიური ორგანიზაციების/ცალკეულ ინდივიდების, ეთნიკური უმცირესობებისა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უფლებებს. სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და ადვოკატირების გზით მოხდება სისტემური პრობლემების გადაწყვეტა შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: ისტორიული საკუთრების რესტიტუცია, ახალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობასთან და რელიგიური ჯგუფების საკუთრებასთან დაკავშირებული ბარიერები, საგადახადო უთანასწორობა, რელიგიური უმცირესობების დისკრიმინაცია საზღვრის კვეთისას და რელიგიური ატრიბუტიკის შემოტანისას, უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა უფლებები და ბინადრობის ნებართვა, დისკრიმინაცია შრომით კანონმდებლობაში და სხვა. პროექტი მოიცავს თბილისს, აჭარასა და სამცხე-ჯავახეთს.

USAID
Top of Page