COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) - მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

ხანგრძლივობა05.25.2020 – 03.24.2021

თანხის ოდენობა: $30,210

პროექტის აღწერაპროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ადმინისტრაციული და სხვა სახის ბარიერების გამოვლენის და მათი დაძლევისათვის რეკომენდაციების შეთავაზების გზით. EMC შეიმუშავებს მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს ყველა სტრუქტურული და არსობრივი ფაქტორის შესასწავლად, რომლებიც ხელს უშლიან ინდივიდებს სასამართლოში საქმის წარდგენაში. EMC დაეყრდნობა მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ბარიერების შესახებ მათ მიერ ადრე განხორციელებული რაოდენობრივი კვლევის შედეგებს და გაამდიდრებს მათ თვისებრივი კვლევითაც. ამ კვლევის ობიექტები იქნებიან სასამართლოს მომხმარებლები და ასევე ის მოქალაქეებიც, რომელთაც ჰქონიათ სამართლებრივი საჭიროება, მაგრამ არ მიეცათ მართლმსაჯულების სისტემის ინსტიტუტებისათვის მიმართვის შესაძლებლობა. კვლევა შეეხება იურიდიული მომსახურების ხელმისაწვდომობას, ფინანსურ, გეოგრაფიულ, სოციალურ და კულტურულ ბარიერებს, ასევე ინსტიტუციურ და საკანონმდებლო შეზღუდვებს. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით EMC შეიმუშავებს რეკომენდაციებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისათვის და განახორციელებს ადვოკატირებას მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად.

USAID
Top of Page