COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) - სასამართლოს გამჭვირვალობის გაძლიერება საქართველოში

ხანგრძლივობა 04.24.2020-01.23.2021

თანხის ოდენობა: $33,137.00

პროექტის აღწერაპროექტი მიზნად ისახავს სასამართლოს გამჭვირვალობისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ზრდას. პროექტი შეისწავლის საერთაშორისო სტანდარტებს, ეროვნულ კანონმდებლობას და პრაქტიკას და სასამართლოების ვებგვერდებს საქართველოს სასამართლოების გამჭვირვალობის შესაფასებლად.  პროექტის ფოკუსია სასამართლო სტატისტიკა და გამოქვეყნებული ინფორმაცია (მათ შორის, სასამართლო გადაწყვეტილებები). ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი შეისწავლის, თუ რა სახის ინფორმაციის სტატისტიკური დამუშავება ხდება  სასამართლოში და რა სირთულეები და პრობლემები არსებობს ამ მხრივ. კვლევის შედეგად მომზადებულ კომპლექსურ ანგარიშში შევა რეკომენდაციები კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად.  

USAID
Top of Page