COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - გამოხატვის თავისუფლების დაცვა მართლმსაჯულების სისტემაში

ხანგრძლივობა: 05.01.2019 – 06.15.2020

თანხის ოდენობა: $37,093.80

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის განვითარებას გამოხატვის თავისუფლების სფეროში. პროექტის ფარგლებში შესწავლილ იქნა საკანონმდებლო ჩარჩო და სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხება გამოხატვის თავისუფლებას და მისი შეზღუდვის საფუძვლებს სასამართლოს ავტორიტეტის შელახვის შემთხვევებში. საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ შეისწავლა საერთაშორისო სტანდარტები, რომლებიც ეხება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას. ასევე ჩატარდა ფოკუს ჯგუფები ამ საკითხისადმი პრაქტიკოსებისა და აკადემიის წარმომადგენლების დამოკიდებულების შესაფასებლად. ანგარიში, რომლის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო ექსპერტებმა, მოიცავს რეკომენდაციებს, რომლებიც მიმართულია საკანონმდებლო ჩარჩოსა და არსებული პრაქტიკის ხარვეზების მოგვარებისკენ. პროექტის გუნდმა ასევე შეიმუშავა სახელმძღვანელო მოსამართლეებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისთვის იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლების საკონსტიტუციო სტანდარტის განმარტება. ანგარიშისა და სახელმძღვანელოს ბეჭდური ვერსიები ინდივიდუალურად გაეგზავნა მოსამართლეებს. ჩატარდა ანგარიშის ონლაინ პრეზენტაცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს მოქმედმა და ყოფილმა მოსამართლეებმა და საერთაშორისო ექსპერტებმა.

USAID
Top of Page