COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - რელიგიური, ეთნიკური და რასობრივი დისკრიმინაციის დაძლევა

ხანგრძლივობა 05.22.2017 – 03.31.2020

თანხის ოდენობა$132,388

პროექტის აღწერაპროექტი უზრუნველყოფდა რელიგიის თავისუფლების დაცვას, სამართლებრივ დახმარებასა და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობებისა და იმ პირებისთვის, რომლებიც განიცდიდნენ რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას, ამ მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკის ანალიზს და  სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით დისკრიმინაციული პრაქტიკისა და კანონმდებლობის შეცვლას. პროექტი მიზნად ისახავდა ისეთი პრობლემების გადაწყვეტას, როგორიცაა, არა-დომინანტური რელიგიური ჯგუფების საკუთრებასთან დაკავშირებით შექმნილი ბარიერები, მათ შორის, ახალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობა, საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული ქონების რესტიტუცია, რელიგიური ჯგუფების მიერ სახელმწიფო ქონების შეძენა, საგადასახადო უთანასწორობა, საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არსებული დისკრიმინაციული პრაქტიკა, ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია საარჩევნო პროცესში, რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაცია, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ბინადრობის ნებართვის მიღება. პროექტი ითვალისწინებდა რეგულარულ მონიტორინგსა და საველე სამუშაოებს თბილისში, აჭარასა და ქვემო ქართლში. TDI იურიდიულ კონსულტაციებს და სასამართლო წარმომადგენლობას უწევდა ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებსა და პირებს, რომლებიც განიცდიდნენ რასობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას. ქვემო ქართლში TDI-ს პარტნიორი იყო ორგანიზაცია საქართველოს აზერბაიჯანელ ახალგაზრდათა კავშირი.

USAID
Top of Page