COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) - აღმოაჩინე საქართველოს კანონმდებლობის გამოუყენებელი შესაძლებლობები გენდერული დისკრიმინაციისა და გენდერული ძალადობის აღმოსაფხვრელად

ხანგრძლივობა 04.01.2017 – 03.31.2020 

თანხის ოდენობა$159,798.92

პროექტის აღწერაპროექტი უზრუნველყოფდა ქალებისათვის, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას და მიზნად ისახავდა გენდერული უთანასწორობის და დისკრიმინაციული პრაქტიკის გამოვლენას და აღმოფხვრას ჯანდაცვის საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ, კულტურულ და ეკონომიკურ სფეროებში. PHR სამიზნე ჯგუფებისთვის უზრუნველყოფდა იურიდიულ დახმარებას და წარმომადგენლობას თბილისსა და იმერეთის რეგიონში, ასევე სტრატეგიულ სამართალწარმოებას საქართველოს საერთო სასამართლოებში და საკონსტიტუციო სასამართლოში. PHR-ის სამართლებრივი დახმარების სტრატეგია მიზნად ისახავდა ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის სამართლებრივ პროცესზე კონტროლის დაბრუნებას, რაც მათ საშუალებას მისცემდა მიეღოთ ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებები. დისკრიმინაციით და ძალადობის შედეგად დაზარალებული ქალები პრაქტიკულ ცოდნას იძენდნენ სამართლებრივი მექანიზმების, სახელმწიფო სერვისებისა და ყველა სხვა თავდაცვითი საშუალების შესახებ, აგრეთვე იმის თაობაზე, თუ როგორ შეეგროვებინათ მტკიცებულებები, დაეწერათ საჩივარი და სარჩელი იმისათვის, რომ მოძალადეებს აენაზღაურებინათ ძალადობის შედეგად მიყენებული ზიანი.

USAID
Top of Page