COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC) - საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ქალების, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა

ხანგრძლივობა  04.15.2017 – 10.14.2018

თანხის ოდენობა$99,741

პროექტის აღწერა: პროექტი უზრუნველყოფდა შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ასევე ქალებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას ისეთი პრობლემების გადასაჭრელად, როგორიცაა სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირება ოჯახში ძალადობის, ფემიციდის ან ადრეული ქორწინების შემთხვევებზე, ასევე სახელმწიფოს არასათანადო რეაგირება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მიმართ ან გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებზე.  პროექტი სამიზნე ჯგუფებისთვის უზრუნველყოფდა სამართლებრივ კონსულტაციებს და წარმომადგენლობას თბილისში, ქვემო ქართლში, შიდა ქართლსა და კახეთში, ასევე სტრატეგიულ სამართალწარმოებას საქართველოს საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და  გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში (CEDAW).

USAID
Top of Page