COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC) - სტრატეგიული სამართალწარმოება და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ქალებისთვის შრომით ურთიერთობებში სასამართლოსადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად

ხანგრძლივობა  08.01.2017 – 03.31.2020

თანხის ოდენობა$112,479

პროექტის აღწერაპროექტი უზრუნველყოფდა ქალთა და ეთნიკურ, რელიგიურ, სექსუალურ უმცირესობათა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრის გზით. პროექტი მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ქალების მიმართ უთანასწორო მოპყრობა სამსახურში წინა-სახელშეკრულებო ეტაპსა და დასაქმების პერიოდში, დეკრეტული შვებულების შემდგომი შრომის ხელშეკრულების დაუსაბუთებლად შეწყვეტა, მოკლევადიანი (3 თვემდე) მომსახურების ხელშეკრულების გამოყენება გრძელვადიანი ხელშეკრულების დადებისგან თავიდან არიდების მიზნით და სექსუალური შევიწროვება სამუშაო ადგილებზე. პროექტის ფარგლებში ასევე შესწავლილ იქნა "საჯარო სამსახურის შესახებ" კანონის იმპლემენტაცია ქალთა და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების უფლებების თვალსაზრისით. პროექტი მოიცავდა ქალთა შრომითი უფლებებისა და დისკრიმინაციის საკითხებზე თორმეტი ტრენინგის ჩატარებას თბილისში, ლაგოდეხში, გურჯაანში, სენაკში, ფოთში, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში, გორში, დუშეთში, ყაზბეგში, ონში, ლენტეხში, მესტიაში, რუსთავში, ხელვაჩაურსა და ახალციხეში.

USAID
Top of Page