შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ქალთა უფლებების ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) - მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი

ხანგრძლივობა07.20.2017 – 06.19.2018 

თანხის ოდენობა$45,868

პროექტის აღწერაპროექტის მიზანია გამოხატვის თავისუფლებასთან, შეკრების თავისუფლებასთან, ეთნიკურ, რელიგიურ და ლგბტ პირებთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგი ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო გეგმასა და მომიჯნავე სამოქმედო გეგმებსა და სტრატეგიებში.

USAID
Top of Page